Medarbeiderskap i Canada – og i ASKO

Medarbeiderskap er et nordisk begrep som ikke lett lar seg oversette til andre språk. Forskere i Canada bruker begrepet Organizational Citizenship Behaviour som åpenbart er inspirert av Nordens lederpraksis.

Selv om begrepene er ulike og innfallsvinkelen forskjellige, er det mange fellestrekk i tenkningen. Ved universitetene i Montreal og i Ottawa foregår det interessant forskning, hvor de skiller mellom ansvarsfølelse og handlingsevne. Følelsen er en psykologisk tilstand som ikke nødvendigvis utløser praktisk initiativ.  Derfor er det behov for å se på begge fasetter av ansvarlighet.

De Canadiske forskerne viser at det er fire forhold som har avgjørende betydning for medarbeidernes praktiske initiativ og handlekraft: 1) frihet til å legge opp jobben på en måte som er effektiv for dem, 2) tilstrekkelig fagkompetanse, 3) god informasjon om virksomhetens utfordringer og 4) anerkjennelse for oppnådde resultater.[1]

Denne forskningsrapporten underbygger våre erfaringer med måling og utvikling av medarbeiderskap. Vi må både fokusere på de psykologiske aspekter; arbeidsglede og engasjement, og på medarbeidernes praktiske handlingsevne. For kartlegging av det sistnevnte nytter det ikke med selvrapportering. Når man beskriver seg selv blir resultatet gjerne overdrevet positivt. Et mer realistisk bilde at situasjonen får vi når medarbeiderne vurderer initiativet og handlingsevnen i avdelingen som helhet.

I ASKO har engasjerte og initiativrike medarbeidere vært et sentralt begrep helt siden 1980-tallet. VI leverer årlige målinger av dette engasjementet og handlingsevnen. Det fungerer både som HR-faglige styringsdata og praktiske utviklingsverktøy for arbeidsgruppene.

ASKO-konsernets lederpraksis en viktig inspirasjonskilde for oss da vi tok fatt på metodisk utvikling av medarbeiderskap på slutten av 1990-tallet. Et tydelig særpreg var at folk med initiativ og handlingsevne stadig fikk nye utfordringer og muligheter til å vokse i jobben. Sammen med et tydelig verdigrunnlag og en lavmælt handlekraft hos ledelsen, tror jeg dette har vært en vesentlig årsak til deres suksess. Styreformann Torbjørn Johannson uttalte på slutten av 1980 tallet at dersom vi må slå opp verdiene våre på veggen, fordi de ikke er synlige i vårt handlingsmønster, da har vi tapt. Dette er fritt gjengitt fra hukommelsen. Kanskje ordene falt annerledes, men dette var meningsinnholdet som festet seg hos meg.

Dette kan godt kalles Organizational Citizenship Behaviour, men medarbeiderskap er nok et mer dekkende begrep – og det er trolig Den skandinaviske ledelsesmodellen som har vært Canadiernes inspirasjon.

[1] Leadership & Organization Development Journal no. 7, 2009